Kam vozí Tišnov odpad?

Sběrný dvůr Tišnov (SITA CZ a. s.), pan Oldřich Pivoňka – správce provozu (oldrich.pivonka@sita.cz). Odpady ze sběrného dvora se třídí dle druhu odpadu a podle toho se vozí na různé skládky. Směsný komunální se vozí na skládku Bukov. Papír se vozí f. Kontest, která ho nadále zpracovává. Inertní materiál (suť, cihle, betony) na skládku Brťov. Železo se odváží do kovošrotu. Dřevo se odváží buď do spalovny nebo do Bystřice, kde se nadále drtí (podle druhu dřeva). Biologický - kompostárna Boskovice. PET lahve, plastové folie a prům. plasty se třídí a zpracovávají do balíků a posílají odběratelům. Sklo se odváží sklárnám do Kyjova nebo do Příbrami. Nebezpečné odpady se rozváží dle druhu na různé skládky. Televizory, lednice,monitory,počítače a drobný elektro materiál podléhá zpětnému odběru.