Informace o možnostech finanční podpory na výsadbu lesa

Vznesli jsme dotaz na pana Stanislava Koukala z AOPK ČR, který je vedoucí střediska v Brně a dále na pana ing. Lubomíra Svobodu - lubomir.svoboda@szif.cz – ze státního zemědělského intervenčního fondu, ale bohužel nedošla žádná odpověď. Kroky nutné před výsadbou: Je nutné zažádat příslušný odbor životního prostředí o převod ZPF – zemědělského půdního fondu na LPF – lesní půdní fond. Zde to projednají a po schválení vydají povolení k zalesnění. Bez tohoto povolení nesmí být zalesňováno, jinak je porušován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. Doporučená literatura: Poleno Zdeněk: Příručka pro majitele lesa, Ministerstvo zemědělství; Šrámek V., Holečková J.: Hospodaření v malém lese, Ministerstvo zemědělství; Metzl J., Košulič M. st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem.

Kategorie: